டுவின் சிட்டீஸ் தமிழ் பாடசாலை (TCTP)

அருமையாக தமிழ் படிக்க தெரிந்த பல குழந்தைகளுக்கு , தமிழ் மொழியை சரளமாக பேசுவதற்கு தயங்கும் நிலையை நம்மில் பலர் கண்டுள்ளோம் ! உங்கள் குழந்தை அழகான வழக்குத் தமிழில் படித்து பேசி பழக வேண்டுமா?

வாருங்கள் டுவின் சிட்டீஸ் தமிழ் பாடசாலைக்கு!

Twin Cities Tamil Paadasalai (TCTP) which is aimed at providing quality Tamil education to the children of Minnesota. This organization aims to develop school-aged children with an active and creative interest in language and literature to meet the challenges of learning Tamil in the North American context.

TCTP Student Registration Link

https://www.catamilacademy.org/cta/StudentReg.aspx

ITA Website Link

https://www.catamilacademy.org

ITA TCTP Link

https://www.catamilacademy.org/TwinCitiesTamilPadasalai.html

For Kids/Students

 • Friendly Syllabus
 • Well balanced curriculum covering Tamil language, culture, conversation, speaking, reading, writing abilities & language learning projects
 • Structured way of learning P.K to High School in the same format as regular schools
 • Conversation class, this will help Tamil kids to talk with grandparents, family and friends
 • Projects to involve students and family
 • Interim reviews after every 4th class to check student progress

For Parents

 • Online portal for Effective communication with parents and teachers
 • Metrics report of students language development progress

For Teachers & Volunteers

 • Equal opportunity for all volunteers for teaching/home work corrections, school events planning
 • Friendly Open Environment
 • Collective decision making & team work