டுவின் சிட்டீஸ் தமிழ் பாடசாலை (TCTP)

அருமையாக தமிழ் படிக்க தெரிந்த பல குழந்தைகளுக்கு , தமிழ் மொழியை சரளமாக பேசுவதற்கு தயங்கும் நிலையை நம்மில் பலர் கண்டுள்ளோம் ! உங்கள் குழந்தை அழகான வழக்குத் தமிழில் படித்து பேசி பழக வேண்டுமா?

வாருங்கள் டுவின் சிட்டீஸ் தமிழ் பாடசாலைக்கு!

TCTP Student Registration Link

https://www.catamilacademy.org/cta/StudentReg.aspx

ITA Website Link

https://www.catamilacademy.org

ITA TCTP Link

https://www.catamilacademy.org/TwinCitiesTamilPadasalai.html

For Kids/Students

 • Friendly Syllabus
 • Well balanced curriculum covering Tamil language, culture, conversation, speaking, reading, writing abilities & language learning projects
 • Structured way of learning P.K to High School in the same format as regular schools
 • Conversation class, this will help Tamil kids to talk with grandparents, family and friends
 • Projects to involve students and family
 • Interim reviews after every 4th class to check student progress

For Parents

 • Online portal for Effective communication with parents and teachers
 • Metrics report of students language development progress

For Teachers & Volunteers

 • Equal opportunity for all volunteers for teaching/home work corrections, school events planning
 • Friendly Open Environment
 • Collective decision making & team work