326

தமிழ் அறிவுத்திறன் போட்டிகள் 2024 திருக்குறள் வினா விடை, கதை கூறு, கட்டுரைப் போட்டி

குழந்தைகள் முதல் உயர் பள்ளி மாணவர்கள் வரை அனைவருக்கும் போட்டிகள் !!! உங்கள் குழந்தைகளின் அறிவுத்திறனை மேலும் உலகறிய பதிவு இணைப்பைப் பின்தொடரவும்: Registration Link  Closes on 3/26

தமிழ் அறிவுத்திறன் போட்டிகள் 2024 திருக்குறள் வினா விடை, கதை கூறு, கட்டுரைப் போட்டி Read More »

326

தமிழ் அறிவுத்திறன் போட்டிகள் 2024 திருக்குறள்,ஆத்திசூடி

குழந்தைகள் முதல் உயர் பள்ளி மாணவர்கள் வரை அனைவருக்கும் போட்டிகள் !!! உங்கள் குழந்தைகளின் அறிவுத்திறனை மேலும் உலகறிய பதிவு இணைப்பைப் பின்தொடரவும்: Registration Link  Closes on 3/26

தமிழ் அறிவுத்திறன் போட்டிகள் 2024 திருக்குறள்,ஆத்திசூடி Read More »

326

தமிழ் அறிவுத்திறன் போட்டிகள் 2024 வார்த்தை விளையாட்டு,பேச்சுப்போட்டி

குழந்தைகள் முதல் உயர் பள்ளி மாணவர்கள் வரை அனைவருக்கும் போட்டிகள் !!! உங்கள் குழந்தைகளின் அறிவுத்திறனை மேலும் உலகறிய பதிவு இணைப்பைப் பின்தொடரவும்: Registration Link  Closes on 3/26  

தமிழ் அறிவுத்திறன் போட்டிகள் 2024 வார்த்தை விளையாட்டு,பேச்சுப்போட்டி Read More »

Scroll to Top